Sikkerhets-rådgiver

Transporterer bedriften din farlig gods?

I ADR/RID, kapittel 1.8 står det:

”Enhver virksomhet hvis aktiviteter omfatter transport av farlig gods, eller emballering, lasting, fylling eller lossing i den forbindelse, skal utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods som skal ha ansvar for å medvirke til å forebygge risiko for personer, materielle verdier og miljøet som er knyttet til slike aktiviteter.”

Sikkerhetsrådgiveren kan være
• Foretakets leder
• En person som er ansatt kun for dette
• En person som ikke hører til virksomheten

Sikkerhetsrådgiverens oppgaver fremgår av 1.8.3.3. i ADR/RID, og innebærer å sørge for at det etableres et dokumentasjonssystem hvor det kan kontrolleres at farlig gods bestemmelsene overholdes.

Ordningen tilsier at berørt personell skal ha nødvendig opplæring i regelverk og rutiner, det skal rapporteres avvik og uhell, og det skal utarbeides en årlig rapport fra sikkerhetsrådgiver.

Østbø tilbyr denne tjenesten til bedrifter som ikke ønsker å bruke eget personell til dette, ta gjerne kontakt for tilbud og mer informasjon.


Vi utfører per i dag denne tjenesten for både private og kommunale virksomheter.