Definisjoner i avfalls-bransjen

Hva mener vi med det vi sier?

Sirkulær økonomi
EU-kommisjonen definerer den sirkulære økonomien slik: ”I motsetning til en lineær økonomisk modell, basert på at man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem via deponi/forbrenning, er en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i en sirkel hvor færrest mulig ressurser går tapt”.


Gjenvinning
Med gjenvinning menes her ethvert tiltak der hovedresultatet er at avfall kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt, eller at avfall har blitt forberedt til dette. Dette inkluderer i Norge også energiutnyttelse. (kilde: regjeringens lovforslag)


Materialgjenvinning
Prosesser der materialene fra avfallet tas vare på og blir gjort tilgjengelig for ny-produksjon av produkter. Produkter kan helt eller delvis være produsert av gjenvunnet materiale. Biologisk behandling og produksjon av kompost og biogass/biorest regnes her også som materialgjenvinning. Resirkulering brukes også parallelt med begrepet materialgjenvinning.


Ombruk
Produkter som gjenbrukes i uten at det er nødvendig med noen omfattende maskinell behandling, dette inkluderer ikke vask og reparasjon av produktene.
 

Avfallsreduksjon
Det fremste målet i avfallspyramiden er å redusere avfallsmengden, å frikoble velferdsveksten fra veksten i avfallsmengder. Avfallsreduksjon er tiltak som settes inn for å forlenge bruksfasen til produkter, allerede før produktene er produsert, og somsamtidig reduserer helse- og miljøfarlige stoffer i produktene. Ombruk er ikke inkludert i avfallsreduskjon. (kilde: Waste Framwork Directive)


Jomfruelige råvarer
Jomfruelige råvarer er materialer eller stoffer som er opparbeidet for å gå inn i produksjon av enten nye matierialer eller produkter. For mange materialgjenvinningsprosser er målet å produsere materialer som er så likt som mulig de jomfruelige råvarene som kan ersattes.


Resirkulerte råvarer
Resirkulerte råvarer er materialer eller stoffer som kan benyttes til nyproduksjon på lik linje med jomfruelige råvarer uten at det er nødvenidg med noe mekanisk foreedling av materialet. Målet med en materialgjenvinningsprosess må være å produsere materialer av en kvalitet lik kvalitetskritteriene til jomfruelige råvarer.

Avfallspyramiden
Avfallspyramiden sier noe om hvordan vi kan best mulig gjøre de klokeste valgene for miljøet. Det fremste tiltaket alle og enhver kan gjøre er å redusere avfallsmengden sin. For eksempel kan man kjøpe grønnsaker i løs vekt, slik at man unngår unødvendig emballasje. Siste løsning er å legge avfall og søppel på deponi. Det er svært lite i Norge idag som legges på deponi. En av få ting er forurensede masser. 

Relaterte artikler