Vår miljø og kvalitetspolitikk

I vår kvalitet- og miljøpolitikk har vi definert en rekke områder som skal bidra til å sikre deg som kunde tilstrekkelig kvalitet. Vi skal samtidig være en miljøvennlig bedrift ved å redusere miljøbelastningen så mye som mulig innenfor definerte krav

Miljøvennlig bedrift

Miljøpolicy

Innsamling, sortering og resirkulering av avfall er en nøkkelfaktor i overgangen til den sirkulære økonomien. Våre kjerneaktiviteter bidrar til å redusere bruken av ikke fornyelsesbare ressurser, reduser klimautslipp samt sikrer sikker og forskriftsmessig håndtering av miljøgifter i form av farlig avfall. Østbø skal jobbe kontinuerlig med å forbedre egne miljøprestasjoner og egen påvirkning på miljøet. Vi skal:

 • Bidra til økt sorteringsgrad og materialgjenvinning
 • Kontinuerlig arbeide mot en mer energieffektiv drift av virksomheten
 • Bistå våre kunder slik at de kan redusere sine miljøulemper gjennom gode løsninger og riktig håndtering av avfallet
 • Aktivt følge utviklingen og være åpne for miljøtekniske nyvinninger
 • Være sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001
 • Bruke vår miljøkunnskap til å oppnå rasjonell drift til det beste for miljøet

Kvalitetspolicy

Ved å sette kundene i sentrum og alltid etterstrebe å møte eller overtreffe deres behov og forventninger skal Østbø være en fortrukken leverandør av miljø- og gjenvinningstjenester. Kvalitetsarbeidet skal bidra til å gi gode kundeopplevelser og trygghet om at avfallet vi samler inn håndteres iht. beste praksis på en sikker og trygg måte. Vi skal:

 • Skape gode kundeopplevelser gjennom å være pålitelig, leveringsdyktig og serviceinnstilte
 • Arbeide systematisk og basere beslutninger på fakta
 • Arbeide med kontinuerlig forbedring innen alle våre virksomhetsområder
 • Utvikle faglig dyktighet og kompetanse gjennom opplæring og kompetanseheving
 • Oppfylle krav og forventninger fra myndigheter, eiere og andre interessenter
 • Være sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og være akkreditert i henhold til relevante standarder

HMS politikk

Vårt overordnede mål er å drive virksomheten med null skader. Dette skal oppnås gjennom god styring av risiko, systematisk arbeid med å forebygge skader og med å ha engasjerte ansatte.

 • Følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • HMS er det viktigste interne arbeidsområdet
 • Ingen operasjon har prioritet foran sikkerhet
 • Risiko skal styres for å forebygge tap og skape verdier
 • Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet og trivsel hos våre ansatte
 • HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen
 • Sammen med våre ansatte, kunder og leverandører skal vi kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner innen HMS og miljøstyring.

Overordnet HMS-mål

 • Vi skal ikke ha ulykker eller skader relatert til arbeidet
 • Vi skal arbeide forebyggende for å unngå sykefravær og skader
 • Vi skal alle bidra til å skape en arbeidsplass som inkluderer alle og hvor ansatte trives
 • Vi skal til enhver tid arbeide med fokus på å ivareta HMS i alle deler av virksomheten gjennom aktivt bruk av internknotrollsystemet

Vi innehar også en rekke sertifikater:

 • ISO 9001:2000
 • ISO 14001:2004
 • Miljøfyrtårn
 • Achilles – Sertifiseringsorgan for olje og gassvirksomhet
 • Sellihca – Sertifiseringsorgan for kraftbransjen
 • Startbank – Sertifiseringsorgan for bygg og anleggsbransjen
 • TransQ – Sertifiseringsorgan for transportbransje

Relaterte artikler