Vår miljø og kvalitetspolitikk

I vår kvalitet- og miljøpolitikk har vi definert en rekke områder som skal bidra til å sikre deg som kunde tilstrekkelig kvalitet. Vi skal samtidig være en miljøvennlig bedrift ved å redusere miljøbelastningen så mye som mulig innenfor definerte krav

Miljøvennlig bedrift

Miljøpolitikk

Østbø jobber for kontinuerlig forbedring av egne miljøprestasjoner og for å redusere virksomhetens påvirkning på
miljøet
Med påvirkning på miljøet mener vi miljøpåvirkning lokalt og våre klimautslipp.

• Alltid følge miljølover og forskrifter
• Miljøstyringen skal være i henhold til NS-EN ISO14001 og kriteriene i Miljøfyrtårnordningen.
• Bruke vår miljøkunnskap til å oppnå rasjonell drift til det beste for miljøet.
• Bistå våre kunder slik at de kan redusere sine miljøulemper gjennom gode løsninger og     riktig håndtering av avfallet.
• Aktivt følge utviklingen og være åpne for miljøtekniske nyvinninger.
• Kontinuerlig arbeide med forbedringer.

Kvalitetspolitikk

Østbø er en del av den sirkulære økonomien der vi leverer miljø- og gjenvinningstjenester som tar vare på
ressursene i avfallet og som sikrer forsvarlig behandling av skadelige stoffer. Kvalitet i alle ledd gir gode
kundeopplevelser og rasjonell og sikker håndtering av avfallet vi samler inn.

• Gjennom å være pålitelig, leveringsdyktig og serviceinnstilt skaper vi gode       kundeopplevelser.
• Kvalitetsarbeidet drives systematisk med tydelig struktur
• Arbeide med kontinuerlig forbedring innen alle våre virksomhetsområder.
• Utvikle faglig dyktighet og kompetanse gjennom opplæring og kompetanseheving.
• Være sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og være akkreditert i henhold til relevante   standarder.

HMS politikk

Vårt overordnede mål er å drive virksomheten med null skader. Dette skal oppnås gjennom god styring av risiko,
systematisk arbeid med å forebygge skader og med å ha engasjerte ansatte.

• Følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
• HMS er det viktigste interne arbeidsområdet
• Ingen operasjon har prioritet foran sikkerhet.
• Risiko skal styres for å forebygge tap og skape verdier
• Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet og trivsel hos våre ansatte.
• HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen.
• Sammen med våre ansatte, kunder og leverandører skal vi kontinuerlig forbedre vår   praksis  og rutiner innen HMS og miljøstyring.

Overordnet HMS-mål

• Vi skal ikke ha ulykker eller skader relatert til arbeidet.
• Vi skal arbeide forebyggende for å unngå sykefravær og skader.
• Vi skal alle bidra til å skape en arbeidsplass som inkluderer alle og hvor ansatte trives.
• Vi skal til enhver tid arbeide med fokus på å ivareta HMS i alle deler av virksomheten   gjennom aktivt bruk av internknotrollsystemet.

Vi innehar også en rekke sertifikater:

• ISO 9001:2000
• ISO 14001:2004
• Miljøfyrtårn
• Achilles – Sertifiseringsorgan for olje og gassvirksomhet
• Sellihca – Sertifiseringsorgan for kraftbransjen
• Startbank – Sertifiseringsorgan for bygg og anleggsbransjen
• TransQ – Sertifiseringsorgan for transportbransje

Relaterte artikler